آینت | کانال طراحی سایتمسئولیت محتوای ویدیوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و
حقوقی با منتشر کننده است و آینت هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد