طراحی سایت اشتراک ویدیو مشابه آپارات+کسب درآمد فقط…

[ad_1]
طراحی سایت اشتراک ویدیو مشابه آپارات+کسب درآمد فقط…‘;
popBtsDialog(‘دریافت کد ویدئو’,msg,BootstrapDialog.TYPE_INFO);

}

function playlist_event(id){
if(!isS(mhv_playlisttag:google.com,2013:googlealerts/feed:3097393504709567706)){
return ;
}
var $pli = $(“ol.play_list li:eq(“+id+”)”) ;
var $pl = $(“ol.play_list li”) ;
$pl.removeClass(“active_item”);

$pl.each(function(){
var index = $(this).index();
$(this).find(“.pl_index”).html(index+1);
});
$pli.addClass(“active_item”).find(‘.pl_index’).html(‘‘);

$(‘ol.play_list’).animate({
scrollTop: $pli.position().top
}, ۱۵۰۰); …

[ad_2]