مسابقه طراحی بین المللی سالن استراحت مرکز کندی

[ad_1]

مرکز هنرهای نمایشی جان اف . کندی که در هفده هکتار و مشرف به رودخانه Potpmac در واشنگنتن دی سی واقع شده است ، یکی از مکان هایی است که خاطرات رئیس جمهور جان اف . کندی و دیدگاه ایشان به هنر و دستاوردهای فرهنگی را که بخشی جدا ناپذیر از تجربه انسانی است زنده نگه داشته است . این مرکز یکی از شلوغ ترین …

[ad_2]