رموز موفقیت در طراحی سایترموز موفقیت در طراحی سایت اعداد از قدرت بسیار زیادی برخوردار بوده و همین طور ساده ترین راه برای ارتباط بین یافته های کاربردی طراحی سایت و مخاطبین سایت می باشد.